ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΛΙΘΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
23810 51.145 | 6977266804
info@ipsilantis-katoikies.gr

Δικαιολογητικά Έγκρισης Δόμησης

1. Αίτηση Έγκρισης Δόμησης του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα του ακινήτου. (έντυπο 1)
2. Τοπογραφικό διάγραμμα σε εξάρτηση ΕΓΣΑ ’87.
3. Διάγραμμα δόμησης.
4. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα ακινήτου.
5. Βεβαίωση από Κτηματολογικό γραφείο.
6. Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων μηχανικού.


<< Πίσω