Υψηλάντης Αντώνης
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Passive House

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)

Η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (ΕΕΜΚ) είναι μια απλούστερη διαδικασία από την άδεια δόμησης, με λιγότερα δικαιολογητικά. Εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και απαιτεί Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και κάποιες φορές και σχέδια και σκαριφήματα.  Παρόλα αυτά κατά περίπτωση μπορεί να γίνει εξίσου χρονοβόρα.

Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που προβλέπεται στο άρθρο 33 του ν. 4495/2017, με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων. Με την ίδια ηλεκτρονική αίτηση δύναται να εκτελεστούν περισσότερες από μια εργασίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν συνημμένα στην αίτηση όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για καθεμία από τις αιτούμενες εργασίες.

 Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας:

α. σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’),
β. σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών (όπως ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017) και έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης, ή έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση τακτοποίησης, ή έχουν περαιώσει τη σχετική διαδικασία και έχουν εξοφλήσει το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου και
γ. σε ρυμοτομούμενα κτίρια εφόσον πρόκειται για τις εργασίες των περιπτώσεων η, ιγ, ιθ και κα της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Σε περιπτώσεις ρυμότομούμένων οικοπέδων, όταν ζητούνται εργασίες στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα τους, αυτές επιτρέπονται εφόσον αποδίδεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα και θα πρέπει η πράξη απόδοσης να προσκομίζεται ως ειδικό δικαιολογητικό.

Κατηγορίες εργασιών δόμησης Μικρής Κλίμακας

 1. Για δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή .
 2. Για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικι­ών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στε­γαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή η  αυτοστέγαση παλιννοστούντων
 3. Για αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους.
 4. Για την κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροτα­φείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξα­μενή νερού, μέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) τ.μ. και βάθους έως τέσσερα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαί­νει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη εδάφους.
 5. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 σε κοινόχρηστους χώρους, και µέχρι να εκδοθεί η προβλεπόµενη από το άρθρο 21 του ν. 4067/12 Υπ. Απόφαση.
 6. Για την κατασκευή ανελκυστήρα και των αναγκαίων επεμβάσεων – εργασιών για την ολοκλήρωση και λειτουργία του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’ και σε εκτός σχεδίου περιοχές σε νομίμως υφιστάμενα κτί­ρια, που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και κατά το χρόνο ανέγερσής τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του από τις ισχύουσες τότε διατάξεις ,ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρε­τηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα, των ως άνω προϋποθέσεων ισχυόντων και για τις περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης .
 7. Για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμο­τομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε. καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α’ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ. α) Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, κατατίθενται.
 8. Για την κατασκευή υπόγειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου κατατίθεται.
 9. Για την τοποθέτηση ικριωμάτων κατατίθενται.
 10. Για την τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων κατατίθενται.
 11. Για εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκρο­ών.
 12. Για εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάστα­ση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
 13. Για επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων.
 14. Για την κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων, καθώς και πέργκολας ανεξαρτήτως επιφάνειας σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες .
 15. Για την τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετού­νται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπα­γούς τύπου (compact) .
 16. Για τους αγωγούς αερισμού καθώς και τις λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012.
 17. Για εσωτερικές διαρρυθμίσεις.
 18. Για την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυ­τεμένων επιφανειών μέχρι την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παρ.3 του άρθρου 18 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α).
 19. Για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις.
 20. Για τη συντήρηση, επισκευή στεγών ,αντικατάσταση κεράμων , με χρήση ικρι­ωμάτων.
 21. Για απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1,00 μ.) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στε­ρούνται σχέδιο πόλης.
 22. Για την περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρ­ματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.
 23. Για την κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης, επιφάνειας μέχρι δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα (15 τ.μ.), ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή με τις εξής προϋποθέσεις : α) το αγρόκτημα να είναι τουλάχιστον 1000τμ β) η αποθήκη να είναι λιθόκτοστη ( στην έννοια της λιθόκτιστης αποθήκης συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους φέρουσα τοιχοποιία , όπως οπτοπλινθοδομή κλπ , χωρίς χρήση οπλισμένου σκυροδέματος) γ) συνολικό ύψος με τη στέγη μέχρι 3 μέτρα, δ) σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το όριο της ιδιοκτησίας.
 24. Για την κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδό­χους τους.
 25. Για την κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας.
 26. Για την ανακατασκευή στέγης.
 27. Για τη λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις υπ΄ αριθμ. 13448/16-3-2012 και 13451/163-2012Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ Α.Α.Π 116/9.10.2012).
 28. Για την προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσι­μους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 ή σε οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου.
 29. για την τοποθέτηση κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος καθώς και κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας.
 30. Για την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης πλην των αναφερομένων στην περίπτωση η του άρθρου 30 του ν4495 /2017.
 31. Για την κατασκευή στεγάστρων και προστεγασμάτων των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012.
 32. Για επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίη­ση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων.
 33. Για πρόχειρες ξύλινες, κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, στον ακάλυπτο χώρο οικοδομής τηρουμένων των αποστάσεων Δ και δ για την  τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων- εργαλείων κήπου.
 34. Για εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων, για τις οποίες απαιτείται η έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
 35. Για εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών, κατατίθενται τα στοιχεία που προβλέπονται κάθε φορά από τις ειδικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις και προϋπολογισμός εργασιών όπου απαιτείται, υπολογιζόμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Β του ν.4495/2017.

Οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ισχύουν για ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, με δυνατότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα επιπλέον (1) έτος.

 Δεν απαιτείται άδεια δόμησης νέας κατασκευή ή και προσθήκης ή και εγκατάστασης εφόσον από ειδικότερες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Δεν απαιτείται άδεια δόμησης, ΕΕΜΚ, 48ωρη ενημέρωση  για τις περιπτώσεις εργασιών εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, ιδίως μεμονωμένης επισκευής μικρού τμήματος υδρορροής, επισκευής επικόλλησης διακοσμητικών στοιχείων κλπ.