Υψηλάντης Αντώνης
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Passive House

Άδεια Λειτουργίας Καταστημάτων

Το τεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει να εφοδιάσει την επιχείρηση σας με την απαραίτητη άδεια λειτουργίας γρήγορα και υπεύθυνα. Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την διεκπεραίωση των απαιτούμενων μελετών για τις υπηρεσίες (Πολεοδομία, Δήμος, Πυροσβεστική κτλ.) προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Η άδεια λειτουργίας είναι η έγκριση που χορηγεί η πολιτεία για την ίδρυση μιας επιχείρησης, εφόσον αυτή και το ακίνητο που θα εγκατασταθεί η επιχείρηση, ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας και θα σας ενημερώσουμε για τις απαιτούμενες διαδικασίες για το τεχνικό ζήτημα που σας απασχολεί. 

Δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας Καταστημάτων:

Α) Προέγκριση Ίδρυσης:

 1. Αίτηση (έντυπο ΑΚ -1) η οποία συμπληρώνεται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.

 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπο ΥΔ -1) όπου δηλώνεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης (π.χ. "Οβελιστήριο") και περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του οικήματος ή του ακινήτου (περιοχή, οικισμός, οδός και αριθμός τεμαχίου για εκτός σχεδίου).

 3. Απλό Διάγραμμα της περιοχής ή "απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη" της ευρύτερης περιοχής, για τα εντός σχεδίου.

 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπα ΥΔ -2 ή ΥΔ -3) από την οποία προκύπτει ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει αυτού, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων δεν απαγορεύει τη λειτουργία του. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται:  α) από το διαχειριστή της Πολυκατοικίας. και β) από τον ιδιοκτήτη του χώρου, σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του διαχειριστή.

Β) Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος:

 1. Αίτηση (έντυπο ΑΚ -2)

 2. Φ/α ταυτότητας ή προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας (παρ 4 του αρθ, 3 του Ν. 2690/99): α) για αλλοδαπούς, β) για ομογενείς, γ) σε περίπτωση νομικού προσώπου.

 3. Φ/α Οικοδομικής Άδειας και σχεδιαγράμματα κάτοψης και τομής σε 3 αντίγραφα υπογεγραμμένα από μηχανικό, από τα οποία προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Η κλίμακα θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και θα αποτυπώνονται όλοι οι χώρου του ΚΥΕ, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (πχ. τουαλέτες για ΑμεΑ, εάν το κατάστημα είναι παραπάνω από 100τ.μ. χρειάζονται τουαλέτες ΑμεΑ).

 4. Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (έντυπο ΥΔ -14).

 5. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (όπου απαιτείται) ανάλογα με το είδος του καταστήματος. 

 6. Φ/α δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την Εφορία (επικυρωμένη).

 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι "δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του αρθ. 1 παρ. 2 του ΠΔ180/79 όπως κάθε φορά ισχύει" (έντυπο ΥΔ -6).

 8. Παράβολο των 185€ (ή 75€ για τοπικές κοινότητες) από το Δημοτικό Ταμείο.