Υψηλάντης Αντώνης
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Passive House

Δικαιολογητικά Άδειας Δόμησης

1. Αίτηση Άδεια Δόμησης του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα του ακινήτου. (έντυπο 2)
2. Αρχιτεκτονική μελέτη (κατόψεις-τομές-όψεις), στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται.
3. Στατική μελέτη.
4. Μελέτη ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων.
5. Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
6. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
7. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασία.
8. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης.
9. Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού.
10. Σχέδιο και φάκελος ασφαλείας και υγείας του έργου.
11. Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης-κάτοψη σχεδίου χώρου στάθμευσης-τεχνική έκθεση μηχανικού.
12. Ταυτότητα κτιρίου.
13. Ειδικό έντυπο προϋπολογισμού του έργου, αποδεικτικά είσπραξης φόρων, τελών, εισφορών, και αμοιβές μηχανικών.

*Η Αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.


<< Πίσω